top of page

Etický kodex

Etický a podnikový kodex společnosti Euro Manganese Inc.
Přijatý Správní radou dne: 14. prosince 2017

OBECNÁ USTANOVENÍ

Společnost Euro Manganese Inc. (dále jen „EMI” nebo „společnost”) a její přidružené společnosti se zavazují k provádění podnikové činnosti zásadovým způsobem, v souladu s nejvyššími etickými a morálními standardy a se všemi platnými zákony, pravidly a předpisy. Správní rada tento Etický a podnikový kodex (dále jen „kodex“) přijala s cílem shrnout standardy podnikového jednání, kterými se musí řídit jednání všech ředitelů, vedoucích pracovníků a zaměstnanců korporace. Tento kodex platí pro všechny ředitele, vedoucí pracovníky a zaměstnance korporace, dále platí pro určité smluvní dodavatele. Od dodavatelů, včetně konzultantů a poradců, se očekává, že se při jednání nebo vystupování z pozice zástupce společnosti budou chovat v souladu s tímto kodexem (nebo jeho ekvivalentem). Podle vhodnosti bude v jednotlivých smlouvách uveden odkaz na platnost tohoto kodexu, dále mohou být uvedeny podrobné požadavky platné pro konkrétní situaci daného dodavatele.

KODEX

Společnost a její dceřiné společnosti a jejich ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci a konzultanti (společně „dotčené osoby“) budou realizovat podnikatelskou činnost a záležitosti společnosti čestně a zásadově, při uplatnění vysokých etických standardů, a budou poctivě a profesionálně jednat s držiteli cenných papírů společnosti, jejími zákazníky, dodavateli, konkurenty a zaměstnanci. Veškeré dotčené osoby budou dodržovat výše uvedené obecné zásady, přesněji řečeno:

Přesné vedení finančních záznamů

Dotčené osoby budou udržovat záznamy, které přesně odrážejí operace společnosti. Finanční výkazy budou zpracovávány v souladu s platnými, obecně uznávanými principy účetnictví a zákony o cenných papírech. Finanční výkazy budou zpracovávány při uplatnění nejvyšších standardů integrity.

Dodržování zákonů, pravidel a předpisů

Dotčené osoby budou postupovat v souladu s platnými zákony, pravidly a předpisy každé jurisdikce, ve které společnost podniká.

Závazky vůči akcionářům

Dotčené osoby povedou záležitosti společnosti s ohledem na nejlepší zájmy společnosti jako celku a k posílení hodnoty pro akcionáře.

Poctivé jednání

Od našich zástupců se vyžaduje, aby čestně a poctivě jednali s našimi obchodními partnery, dodavateli, konkurenty a jinými třetími stranami. Při našich jednáních s obchodními partnery, dodavateli, konkurenty a jinými třetími stranami společnost:

 • zakazuje úplatky, nezákonné provize či jakékoliv jiné formy nepatřičných plateb, přímých či nepřímých, jakémukoliv zástupci vlády, odborové organizace, dodavateli nebo jinému obchodními partnerovi za účelem získání smlouvy, nějaké jiné obchodní výhody či kroků vlády,
   

 • zakazuje našim zástupcům přijímat úplatky, nezákonné provize či nepatřičné platby od jakékoliv osoby,
   

 • zakazuje dary či laskavosti o vyšší než nominální hodnotě pro naše zákazníky nebo dodavatele nebo jejich příjem od nich,
   

 • omezuje výdaje na marketing a pohoštění klientů na takové, které jsou nezbytné, prozíravé, které souvisejí s prací a jsou v souladu s našimi zásadami,
   

 • požaduje jasnou a přesnou komunikaci, pokud jde o naše smlouvy, propagaci, literaturu a jiná veřejná prohlášení, při vynaložení snahy o eliminaci nesprávného vyjádření faktů nebo vyvolání zavádějícího dojmu,
   

 • chrání veškeré chráněné údaje poskytnuté našimi zákazníky nebo dodavateli, jak je uvedeno v našich smlouvách s těmito osobami, dále
   

 • zakazuje našim zástupcům jiným nečestným způsobem využívat naše zákazníky nebo dodavatele či jiné třetí strany prostřednictvím manipulace, zatajování, zneužívání privilegovaných informací nebo prostřednictvím jakéhokoliv jiného nečestného jednání.

Střet zájmu

Dotčené osoby budou usilovat o to, aby se vyvarovaly veškerých situací, které by mohly být přiměřeně vnímány jako konflikt s jejich povinnostmi vůči společnosti nebo jako takové, které by potenciálně mohly takový konflikt způsobit. V případě, že vznikne střet nebo potenciální střet zájmu a dotčenou osobou je zaměstnanec, je tato osoba povinna věc ihned oznámit svému přímému nadřízenému a předsedovi kontrolního výboru.

Pokud je osoba ve střetu nebo potenciálním střetu zájmu ředitelem (včetně předsedy správní rady nebo vedoucím ředitelem (podle vhodnosti)) společnosti, je tento ředitel povinen věc ihned oznámit předsedovi kontrolního výboru.

Vznikne-li nějaký střet nebo potenciální střet zájmu a dotčenou osobou je předseda kontrolního výboru, je tato osoba povinna ihned informovat všechny členy správní rady, dále se bude tato osoba řídit doporučeními správní rady. Ve všech ostatních případech se jakákoliv dotčená osoba ve střetu nebo potenciálním střetu zájmu bude řídit doporučeními předsedy kontrolního výboru, který se ohledně daného střetu nebo potenciálního střetu podle potřeby poradí s výborem pro jmenování a pro správu a řízení společnosti (corporate governance).

Dále platí, že vznikne-li střet nebo potenciální střet zájmu v situaci ředitele nebo vedoucího pracovníka společnosti, bude se daná osoba ohledně příslušného střetu řídit platnými zákony o korporacích.

Střety zájmu by mimo jiné (níže jsou uvedeny pouze příklady) mohly potenciálně existovat, pokud dotčená osoba:

 • uzavře externí pracovní poměr u organizace, která má s korporací obchodní vztah nebo je konkurentem korporace, případně od takové organizace přijímá osobní platby,
   

 • přijme dary o vyšší než malé hodnotě od dodavatelů nebo klientů korporace, případně jim takové dary poskytne,
   

 • bude vystupovat jako konkurence korporace při nákupu nebo prodeji majetku, služeb nebo jiného předmětu zájmu nebo osobně využije příležitosti, na které má korporace zájem,
   

 • má nejbližší rodinné příslušníky, kteří mají finanční zájem na firmě, jež obchoduje s korporací, dále
   

 • má zájem na transakci, na které se podílí korporace nebo zákazník, obchodní partner nebo dodavatel (kromě rutinních investic do veřejně obchodovaných společností).

Příležitosti pro korporaci

Dotčené osoby (i) pro sebe osobně nevyužijí příležitostí, které správně náležejí společnosti nebo byly objeveny s využitím korporátního majetku, aktiv, informací nebo pozice v korporaci, (ii) nevyužijí korporátní majetek, aktiva, informace ani pozici v korporaci pro osobní obohacení ani (iii) nebudou společnosti konkurovat.

Dotčené osoby jsou vůči společnosti vázány povinností prosazovat legitimní zájmy společnosti, jestliže taková možnost nastane.

Zpřístupňování informací, komunikace, důvěrnost a obchodování s akciemi

Dotčené osoby budou dodržovat zásady společnosti platné pro zpřístupňování informací, důvěrnost a obchodování na základě zasvěcených informací (insider trading) tak, jak mohou být společností implementovány.

Respekt a tolerance

Dotčené osoby nebudou tolerovat diskriminaci, zastrašování ani obtěžování z důvodu rasy, barvy, věku, pohlaví, sexuální orientace, rodinného stavu, tělesného nebo duševního postižení, národního nebo etnického původu či náboženského vyznání.

Zaměstnanci mají nárok na to, aby mohli pracovat v prostředí, v němž je respektována jejich důstojnost, práva, potřeby a individuální rozdíly.

Standardy týkající se životního prostředí

Dotčené osoby budou provádět průzkumné práce společnosti, vývoj a těžbu při uplatňování nejlepší praxe, pokud jde o životní prostředí, s cílem chránit lidské zdraví, minimalizovat dopad na ekosystém a obnovit vysoký environmentální standard míst realizace průzkumu a těžby, vždy v souladu se všemi platnými zákony a předpisy týkajícími se životního prostředí.

Zdraví a bezpečnost

Dotčené osoby zajistí bezpečné a zdravé pracovní podmínky na všech pracovištích společnosti a budou dodržovat veškeré platné zákony a předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Přínos pro místní komunity

Dotčené osoby budou provádět operace společnosti s ohledem na respektování a posílení ekonomické a sociální situace komunit v nichž společnost provádí svoji činnost.

Mezinárodní operace a obchodní praxe

Dotčené osoby se seznámí se zákony, pravidly a předpisy v každé zemi, kde jednají jménem společnosti, a budou se chovat v souladu s těmito pravidly i zákony, a s místní obchodní praxí (v míře povolené všemi platnými zákony, pravidly a předpisy), a budou je dodržovat. Společnost uznává, že zákony, předpisy, obchodní praxe a zvyky se v různých částech světa liší a že v určitých případech se mohou odlišovat od zákonů pravidel, předpisů, obchodní praxe a zvyků v Kanadě. Nehledě na výše uvedené budou dotčené osoby dodržovat veškeré platné zákony upravující korupční praktiky v zahraničí.

Jednání s úředními zástupci veřejnosti

Dotčené osoby se zdrží přímých či nepřímých plateb úředním zástupcům veřejnosti za účelem pomoci společnosti při podnikání, pokud vůči takové platbě nebude existovat jiná přiměřená alternativa, platba nebude provedena s cílem přimět příslušnou úřední osobu ke zneužití jejího postavení, platba nebude podle zákonů dané jurisdikce nebo platných zákonů upravujících korupční praktiky v zahraničí nezákonná a bude řádně zaznamenána a identifikována v účetních záznamech.

Poskytnuté výhody

Dotčené osoby nebudou poskytovat dary ani jiné osobní výhody, které by byly považovány za extravagantní nebo by na společnost vrhaly nepříznivé světlo, jiným osobám.

Přijaté výhody

Dotčené osoby nebudou usilovat ani přijímat dary či jiné osobní výhody od osob, které mají obchodní vztah se společností nebo o něj usilují, kdy by takový počin mohl být přiměřeně vnímán jako možnost ovlivnění úsudku příjemce nebo jednání zahrnující společnost.

Jiné subjekty, od nichž se vyžaduje etické chování

Dotčené osoby vynaloží přiměřené úsilí k zajištění toho, aby společnosti a jednotlivci, s nimiž má společnost podstatný obchodní vztah, rovněž dodržovali vysoké etické standardy.

Využívání prostředníků (agentů)

Dotčené osoby nebudou využívat prostředníky ani jiné osoby, které nejsou zaměstnanci, k obcházení platných zákonů nebo k tomu, aby se jinak zapojily do praktik, jež by probíhaly v rozporu s kodexem.

Podpora hlášení nezákonného nebo neetického chování

Dotčené osoby si promluví s nadřízenými, manažery nebo jinými vhodnými osobami, vznikne-li nějaká nejasnost ohledně řádného etického nebo zákonného jednání, které má v určité situaci proběhnout, a bezodkladně ohlásí jakékoliv potenciální porušení kodexu nebo některých jiných zásad správy a řízení společnosti, mimo jiné včetně zásad upravujících zpřístupňování informací, důvěrnost a obchodování na základě zasvěcených informací (insider trading) (společně „potenciální porušení“), nebo jakékoliv účetní výhrady tak, jak je tento termín definován v zásadách společnosti pro oznamování podezření z protiprávního jednání (whistleblowing), předsedovi kontrolního výboru, v souladu se zásadami společnosti pro oznamování podezření z protiprávního jednání. Společnost neumožní žádné represe za ohlášení potenciálních porušení, která budou předána v dobré víře.

DODRŽOVÁNÍ, VYMÁHÁNÍ A NEUPLATNĚNÍ POŽADAVKŮ

Dodržování kodexu

Je povinností všech dotčených osob, aby se seznámily s tím, co se od nich podle kodexu vyžaduje, a aby kodex dodržovaly. V případě pochybností se očekává, že dotčená osoba požádá o objasnění svého přímého nadřízeného nebo předsedu kontrolního výboru.

Veškerá porušení kodexu je nutno ihned hlásit předsedovi kontrolního výboru. Hlášení o porušení sdělená jednotlivcem budou uchovávána jako důvěrná, není-li podle zákona požadováno jinak. Jednotlivci, kteří se dopustí porušení kodexu, mohou čelit disciplinárnímu řízení včetně možné výpovědi.

Hlášení

Každý, kdo si bude přát ohlásit porušení kodexu, potenciální porušení nebo bude mít nějaké dotazy ohledně kodexu nebo jeho platnosti pro společnost a/nebo dotčené osoby, může svůj požadavek směrovat na předsedu kontrolního výboru společnosti formou písemné žádosti, telefonicky nebo e-mailem, v souladu se zásadami společnosti pro oznamování podezření z protiprávního jednání (whistleblowing) jak je uvedeno níže:

             Písemně: Euro Manganese Inc.

             K rukám: John Webster, ředitel a předseda kontrolního výboru, e-mail whistleblower@mn25.ca

Změny a neuplatnění požadavků

Kodex může změnit nebo od něj upustit pouze správní rada, a to na základě vlastního uvážení. V takovém případě správní rada podnikne kroky, aby byla informace o změně nebo neuplatnění požadavků sdělena tak, jak bude za daných okolností vhodné.

SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ O ZÁSADÁCH

Aby bylo zajištěno, že o kodexu jsou informovány a poučeny všechny dotčené osoby, vytvoří společnost kopii kodexu, která bude k dispozici všem dotčeným osobám, a bude je informovat o případných významných změnách kodexu.

bottom of page