top of page

PROJEKT MANGAN CHVALETICE

Project Overvie
ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU
Jedná se o obchodní projekt v srdci Evropy zaměřený na vznik nového výrobce vysoce čistých manganových produktů. Společnost Euro Manganese Inc. pracuje na získání ložiska, nacházejícího se 90 km východně od Prahy, a následnou recyklaci hlušiny, která je bohatá na mangan. To vše za využití technologie světové úrovně a zároveň za dodržování ekologických standardů.
History
HISTORIE

Přítomnost manganu a železných minerálů byla poprvé zaznamenána v blízkosti dnešní obce Chvaletice v osmnáctém století. Sporadicky lokalizované těžby chvaletického naleziště se uskutečnily na počátku 20. století. Počínaje 30. léty byl z rudy získáván mangan a tato ruda byla dopravována do oceláren v Československu a Německu. V letech 1951 a 1975 se těžba zaměřila na získávání pyritu na výrobu kyseliny sírové pro různé průmyslové účely. Odpadem z těchto operací vznikly postupně tři stávající chvaletické haldy tvořící ložisko. Tyto haldy byly sanovány vrstvou ornice a v letech 1975 až 1983 zde byly vysázeny stromy. 

 

Na konci osmdesátých let provedla společnost Bateria Slaný, tehdejší československý státní výrobce baterií, rozsáhlé studie hlušiny k určení proveditelnosti výroby oxidu manganičitého pro využití v suchých bateriových článcích. Přestože studie potvrdily velký ekonomický potenciál v obsaženém uhličitanu manganatém, další práce byly zastaveny po změně politického režimu v Československu v roce 1989. Ložisko nebylo využíváno do září 2014, kdy byla těžební práva udělena české skupině firem. Práva na projekt byla poté konsolidována ve společné holdingové společnosti Mangan Chvaletice, s.r.o.

 

V květnu 2016 společnost EMI nabyla 100 % vlastnictví společnosti Mangan Chvaletice, s.r.o., české společnosti, která je držitelem průzkumných práv k ložisku manganu ve Chvaleticích.

Resource
ZDROJ MANGANU

Chvaletický zdroj manganu se nachází ve třech sousedících flotačních haldách, které byly umístěny na plochém terénu v blízkosti flotačního závodu, který sousedil s bývalým chvaletickým dolem. Hlušina představuje pískový až jemný šedavý materiál, který obsahuje přibližně 7,5 % manganu, většinou se vyskytujícího ve formě rodochrozitu a kutnohoritu, což jsou dvě minerální formy uhličitanu manganatého.

 

Rozsáhlá vrtání, výkopy a hromadné odběry vzorků chvaletických hlušin prováděla Bateria Slaný v letech 1986 až 1989 a zásoba rezerv byla kalkulována dle místních standardů té doby. V letech 2014 až 2016 provedla společnost Euro Manganese Inc. předběžné vrtání a vzorkování, aby vyhodnotila kvalitativní aspekty hlušiny a provedla průzkumné metalurgické testy.

 

V roce 2017 uskutečnila firma EMI rozsáhlé sonické vrtací práce k vyhodnocení kvantitativních a kvalitativních charakteristik tří odlišných ložisek hlušiny. Vytvořila tím základ předběžného odhadu množství nerostných surovin a shromáždila reprezentativní hromadný vzorek pro provedení hloubkových metalurgických studií, včetně pilotní výroby vysoce čistého elektrolytického kovového manganu. Zároveň nechala udělat i průzkumné testy potřebné pro výrobu vysoce čistého síranu manganatého.

Odhad zásob suroviny podle NI 43:101

Technickou zprávu ze dne 2. listopadu 2017 zpracovala společnost Tetra Tech, přední severoamerická konzultační firma s velkými zkušenostmi s elektrolytickým manganem.

Výsledky průzkumných prací z roku 2017 (80 vrtů):

•Velikost předpokládaného zdroje podle NI 43:101 je 23,37 milionů tun manganové rudy při průměrném obsahu 7,4 % Mn, bez odvozených zdrojů. Obsah manganu je rovnoměrně rozložen v celém ložisku.

•Situace odkališť nad okolním terénem a jemně rozemletý nezpevněný odkališťní materiál dávají předpoklad nízkých nákladů na těžbu a prakticky nulových nákladů na mletí rudy.

 

•80 % manganu je obsaženo v uhličitanových minerálech, které jsou snadno loužitelné a nevyžadují kalcinaci (na rozdíl od oxidických a silikátových manganových rud).  

Evaluation and Planning
VYHODNOCENÍ A PLÁNOVÁNÍ

Společnost EMI zahájila své výzkumy v rámci projektu „Mangan Chvaletice“ v roce 2015. Počáteční práce probíhající v letech 2015 a 2016 byly zaměřeny na:

 

 • potvrzení výsledků předchozích průzkumných, metalurgických a inženýrských studií prováděných československým státním podnikem v 80. letech,

 • stanovení obsahu manganu a mineralogické hodnocení chvaletické hlušiny,

 • due dilligence v oblasti právních a environmentálních aspektů,

 • provádění experimentálního zušlechťování, loužení a čištění vzorků z odkališť,

 • vývoj koncepce procesu pro výrobu vysoce čistého elektrolytického kovového manganu,

 • zadání základních environmentálních a hydrogeologických studií,

 • průzkumy trhu.

Během roku 2017 si společnost Euro Manganese Inc. vytyčila v rámci postupu v projektu Mangan Chvaletice dosažení několika klíčových cílů. Patří sem:

 

 • dokončení základních environmentálních studií,

 • dokončení rozsáhlého vrtného průzkumu a odhadu zdrojů,

 • dokončení celkového mechanického a hydrometalurgického testování,

 • zpracování plánu těžby a sanace,

 • vytvoření vývojového diagramu celého procesu,

 • zapojení komunity a diskuze,

 • dokončení předběžného ekonomického hodnocení,

 • dokončení studie trhu.

Všechny tyto cíle byly buď splněny nebo ke konci roku stále probíhaly.

 

V roce 2017 jsme provedli rozsáhlý vrtný program s využitím nejmodernější technologie sonického vzorkování pro důkladné testování hlušiny s cílem odhadnout množství zdrojů a odebrat objemové vzorky. Provedli jsme širokou škálu testů a analýz ve špičkových laboratořích v Evropě, Severní Americe a Asii. Tyto práce potvrdily kvalitativní a kvantitativní charakteristiku chvaletického historického minerálního zdroje. Zavedli jsme také důsledný program kontroly kvality, abychom zajistili přesnost našich odhadů dostupných nerostných zdrojů. Ty byly uvedeny v nové technické zprávě, která splňuje kanadské normy NI 43: 101 a australské JORC 2012.

 

Společnost EMI také iniciovala širokou škálu testů a zkoušek v pilotním měřítku se záměrem určit optimální způsob recyklace manganu obsaženého v chvaletické hlušině pro výrobu vysoce čistého elektrolytického kovového manganu (EMM) a monohydrátu síranu manganatého (MSM). Naším cílem je spolehlivá výroba vysoce kvalitních produktů, které uspokojí náročné požadavky špičkových výrobců lithium-iontových baterií, stejně jako potřeby výrobců speciálních ocelí a hliníkových slitin. To vše v souladu s náročnými bezpečnostními, zdravotními a environmentálními standardy České republiky a Evropské unie.

Relizovány byly také předběžné studie proveditelnosti navrhující adekvátní proces. Vznikly rozsáhlé studie zabývající se předběžnou proveditelností procesů, vyhodnocením alternativ rozložení infrastruktury, předběžným odhadem kapitálových a provozních nákladů, jakož i environmentální studie. V neposlední řadě proběhly diskuze s veřejností, neboť věříme, že do hodnocení a plánování tohoto projektu musíme zapojit i místní komunitu. To nám umožní smysluplně zapracovat názory místních a zajistit tak projektu ekonomickou, environmentální a sociální životaschopnost.

Abychom splnili přísné české a evropské bezpečnostní, zdravotní a ekologické normy je pro rozvoj chvaletické lokality nutné počítat s nejrůznějšími aspekty tohoto projektu. Jsme si stále více jisti, že něco takového umíme. Naším cílem je vznik společnosti, která dovede vyrobit jeden ze světově nejčistších a nejkvalitnějších manganových produktů a zároveň „vrátit čas“ co se týká dopadů bývalé těžební činnosti na životní prostředí. Chtěli bychom opustit lokalitu v lepším stavu, tj. v plném souladu s náročnými platnými předpisy v oboru sanací a rekultivací.

Na základě našich dosavadních poznatků věříme, že budeme schopni rozvíjet danou lokalitu a etablovat v ní předního světového výrobce vysoce čistého manganu. V tomto projektu vidíme mimořádnou příležitost, jak dodávat Evropě na globální trh nedostatkové materiály potřebné nejen k výrobě baterií.

EURO

MANGANESE

INC.

„Jsme odhodláni prosazovat projekt Chvaletice za současného dodržování osvědčených postupů řízení společnosti, v oblasti životního prostředí a sociální odpovědnosti.“

Czech Republic
ČESKÁ REPUBLIKA

Česká republika je stabilní, moderní demokracie s volným tržním hospodářstvím a příznivým investičním, fiskálním a právním prostředím. Lidská a majetková práva jsou ceněna a respektována. Česká republika je členem Evropské unie, zachovává si svoji finanční nezávislost a může se pochlubit jednou z nejvyšších úrovní hospodářského růstu v Evropě. Její různorodá a rostoucí ekonomika je založena především na těžkém a spotřebním průmyslu, cestovním ruchu, vysoké technologické úrovni a zemědělství. V zemi s kdysi rozvinutým těžebním průmyslem, jsou dnes ložiska stříbra, olova a zinku z velké části vyčerpána. V současné době se těžba místních zdrojů zaměřuje hlavně na uhlí, průmyslové nerosty, stavební materiály a určité uranové rudy formou recyklace a rekultivace důlního odpadu. Činnost v oblasti průzkumu nerostných surovin nedávno zintenzivnila, a to hlavně díky hledání surovin pro výrobu baterií, jako je lithium a kobalt.

Efektivní ochrana životního prostředí je v České republice zajišťována prostřednictvím místních zákonů, předpisů a norem ve shodě s právními předpisy Evropské unie. Důležitým faktorem je také dobrá informovanost a angažovanost místních obyvatel, kteří mají zájem o životní prostředí a rozmanitost ekosystémů. Česká republika má také vysoce vyškolenou, kvalifikovanou a produktivní pracovní sílu schopnou podporovat řadu technologicky vyspělých odvětví.

FOTOGRAFIE A VIDEO

bottom of page