top of page

Udržitelnost

ETHICS
Udržitelnost
Cílem společnosti Euro Manganese Inc. je:
  • Recyklovat mangan obsažený v odpadech ze staré důlní činnosti a provozovat ziskové a environmentálně udržitelné podnikání.

  • Chovat se čestným a vysoce etickým způsobem.

  • Stát se plnohodnotným členem místní komunity.

  • Obnovit lokalitu a zanechat ji v lepším stavu, než je dnes.

Snažíme se nalézt rovnováhu mezi požadavky na moderní způsob života, a s tím související využívání kovů, a zároveň dostát ochraně životního prostředí a společenského očekávání. Recyklace odpadu je vynikajícím krokem správným směrem. Projekt „Mangan Chvaletice“ je plánován a navržen tak, aby dosáhl nejvyšších standardů v oblasti ekologické a sociální a současně produkoval výrobky, které činí naši moderní společnost bezpečnější, efektivnější a udržitelnější.

 

Tým EMI má rozsáhlou historii v oblasti progresivního myšlení a zodpovědného rozvoje. Jsme odhodláni dodržovat nejvyšší etické, technologické, environmentální a sociální standardy se současným dodržováním všech českých a evropských nařízení.

 

Komerční zpracování hlušiny ve Chvaleticích představuje skvělou příležitost pro realizaci hodnotného, finančně soběstačného projektu, který bude recyklovat průmyslové odpady z komunistické éry, odstraní starou ekologickou zátěž a současně umožní dodávky vysoce čistých manganových produktů pro potřeby technologicky vyspělých podniků v České republice, v Evropě i ve světě.

ENVIRONMENT
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Projekt „Mangan Chvaletice” si nevyžádá otevření dolu – jedná se o projekt na přepracování, recyklaci a sanaci důlního odpadu. Společnost Euro Manganese Inc. má v úmyslu provádět recyklační proces na světové úrovni, který bude dodržovat environmentální a rekultivační postupy na vysoké úrovni. Očekává se, že zpracováním chvaletických hlušin dojde k finančně soběstačné sanaci lokality, která je v současné době trvalým zdrojem znečištění vody a půdy, a která bude v souladu s moderní ekologickou politikou České republiky a Evropské unie, a v souladu se zákony a normami, zanechána v lepším stavu, než je tomu dnes.

„Bez kovů bychom neměli baterie, větrné elektrárny, solární panely, geotermální vrty, jízdní kola; elektromobily, budovy s nulovými emisemi ani elektřinu, dokonce i hudba by byla omezena na minimum. Vaření a moderní medicína by se staly velice obtížnými. Kovy jsou potřebné k vytvoření skutečné udržitelnosti, nemluvě o zlepšení kvality života miliardy lidí po celém světě. Abychom udrželi současnou životní úroveň, kterou požadujeme, a kterou kovy umožňují, zároveň se splněním očekávání naší společnosti v oblasti ochrany životního prostředí, musíme dosáhnout rovnováhy. Je otázkou, jak nejlépe získat kovy, které moderní společnost potřebuje. Recyklace odpadu je vynikajícím krokem správným směrem.“

Obec Chvaletice se nachází 90 km východně od Prahy v Pardubickém kraji. Leží v zemědělském, avšak industrializovaném údolí, kde splavná řeka Labe vede přes Českou republiku a Německo do přístavu Hamburk v Severním moři. Labe již dlouhou dobu zajišťuje Chvaleticím důležité říční spojení.

 

Chvaletice se nachází na úpatí Železných hor, v údolí pokrytém rozsáhlými zemědělskými pozemky, s malými městy a vesnicemi a významnými zajímavostmi, včetně přírodních rezervací, starých hradů a historických památek, jako je světově proslulý Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Okolní krajina je pokryta zemědělskými poli, stejně jako listnatými a jehličnatými lesy.

 

Průmyslový rozvoj v bezprostřední blízkosti Chvaletic je značně koncentrovaný kolem tepelné elektrárny Chvaletice o výkonu 820 MW. Hlavní průmyslový uzel se nachází v okolí Pardubic, 25 km východně od města Chvaletic, kde převládá těžký elektrotechnický, chemický a automobilový průmysl. Oblast Chvaletic je snadno dostupná hlavními silnicemi a prochází jí jeden z nejrušnějších železničních koridorů v zemi. 

V září 2017 EMI dokončila roční období provádění základních studií ekologického stavu Chvaletických odkališť, včetně průzkumů flóry a fauny, vzorkování a monitorování povrchových a podzemních vod a klimatických studií. Studie potvrzují, že i přes jistá rizika, která zde existují a s nimiž se EMI musí vypořádat, žádné velké překážky nejsou očekávány. Přímo na místě nebo v jeho bezprostřední blízkostí neexistují například žádná přírodní stanoviště ohrožených druhů. Na druhou stranu máme potvrzeno, že pod hromadami hlušiny dochází k rozsáhlé stále přetrvávající kontaminaci podzemních vod.


Snažíme se vymyslet taková technická opatření, která zajistí, že podzemní vody pod chvaletickými ložisky hlušiny, nebudou dále znečišťovány. Bývalá důlní činnost v této oblasti nesplňovala moderní normy ochrany životního prostředí, zejména pokud jde o likvidaci průmyslových odpadů. Toto pokračující znečištění vodonosné vrstvy je něco, co se budeme snažit zastavit – a dokonce i do jisté míry zvrátit. A to i přes to, že EMI podle českého práva nenese odpovědnost za znečištění způsobené starými ekologickými zátěžemi, naše stávající navrhované aktivity zpracování manganu a rekultivační plány musí odpovídat současným českým a evropským předpisům.

Naše procesní a inženýrské činnosti budou i nadále zaměřeny na dosažení velmi vysokých environmentálních standardů, které splní nebo dokonce přesáhnou všechny požadavky České republiky a Evropské unie na životní prostředí, nakládání s odpady a rekultivace.

COMMUNITY
KOMUNITA
Je zřejmým cílem společnosti Euro Manganese Inc., aby byl projekt „Mangan Chvaletice“ integrován do jeho přirozeného a společenského prostředí. Pro úspěch našeho projektu je zásadní, abychom zajistili jeho etablování s ohledem na životní styl místní komunity a zároveň klademe důraz na rozvoj dobrých vztahů s místními obyvateli.

 

Od prvního dne je náš tým proaktivní v oslovování místní komunity, úřadů a dalších organizací. Naším úmyslem je snaha o pochopení místního prostředí, a to jak z hlediska životního prostředí, tak i z hlediska jednotlivých obyvatel. Hlubší znalost místního prostředí nám umožní navrhnout a zrealizovat dokonalejší podnikatelský plán.

 

V únoru 2018 jsme otevřeli projektové informační centrum v městském kulturním domě v Chvaleticích, které slouží jako projektová kancelář a zároveň je klíčovým místem pro přímý kontakt s obyvateli. Naším cílem je zajistit, aby všichni zúčastnění byli dostatečně obeznámeni se záměry EMI a bylo jim umožněno dozvědět se vše o našem projektu během jeho jednotlivých fází; zhodnocování, plánování i rozvoje. Náš externí mechanismus stížností také umožňuje zúčastněným stranám registrovat se a dostávat odpovědi na stížnosti strukturovaným a časově omezeným způsobem.

 

Rozsáhlé technické studie a související činnosti plánované a probíhající v rámci projektu, stejně jako potenciální výstavba a provoz tohoto významného zařízení na zpracování a odstraňování odpadů, by měly vytvářet kvalitní pracovní příležitosti pro obyvatele regionu po dobu nejméně tří desetiletí. Očekává se, že rekultivace a moderní obnova chvaletických ložisek hlušiny bude mít pro tento region dlouhodobý pozitivním význam.

 

Konzultace se sousedními obcemi stále intenzivně probíhají a je v plánu, že v letech 2018 a 2019 budou pokrývat stále širší oblast okolí projektu.

bottom of page